دوره آموزشی هکر قانونمند

دوره آموزشی هکر قانونمند


سرفصل‌ها

 • Introduction to Ethical Hacking
 • Footprinting and Reconnaissance
 • Scanning Networks
 • Enumeration
 • System Hacking
 • Malware Threats
 • Evading IDS, Firewalls and Honeypots
 • Sniffing
 • Social Engineering
 • Denial of Service
 • Session Hijacking
 • Web Servers
 • Hacking Web Applications
 • SQL Injection
 • Hacking Wireless Networks
 • Hacking Mobile Platforms
 • Cloud Computing
 • Cryptography

توضیحات

* CEH v9 * 25% تخفیف ویژه دانشجویی * مطابق با سرفصل استانداردهای بین المللی * آمادگی آزمون بین المللی * ارائه مدرک رسمی مرکز آپا