آشنایی با فرآیند ارزیابی امنیتی محصولات نرم افزاری و امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز آپا دانشگاه کردستان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کردستان

آشنایی با فرآیند ارزیابی امنیتی محصولات نرم افزاری و امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز آپا دانشگاه کردستان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کردستان

مرکز آپا دانشگاه کردستان با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کردستان برگزار می‌کند: 1.آشنایی با فرآیند ارزیابی امنیتی محصولات نرم افزاری 2.امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز آپا دانشگاه کردستان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کردستان