10 بدافزار مخرب در ماه آوریل 2019

10 بدافزار مخرب در ماه آوریل 2019

فهرست 10 بدافزار با نرخ تکثیر بالا در ماه آوریل 2019، تقریباً همان فهرست بدافزارهای برتر ماه گذشته است و در ماه آوریل فعالیت هر یک از بدافزارها تغییر نسبی و کمی داشته است. لازم به ذکر است که برای اولین بار از سال گذشته، نسبت 10 بدافزار مخرب برتر به فعالیت کل بدافزارها تا 60 درصد افزایش داشته است و در ماه آوریل، نسبت 10 بدافزار مخرب برتر به فعالیت کل بدافزارها به 64 درصد رسیده است که نسبت به ماه مارس به میزان 7 درصد افزایش داشته است. در ماه آوریل 2019، malspam در صدر لیست 10 بدافزار برتر است و فعالیت dropped و network کاهش یافته است، در حالی که بدافزارهای توزیع شده از طریق بردار Multiple افزایش پیدا کرده است. افزایش آلودگی‌ها توسط بدافزار Trickbot منجر به افزایش فعالیت در بردار Multiple شده است. پس از ماه فوریه، بردار malvertisment به مقادیر قبلی غیرفعال خود بازگشت وبه همین دلیل است که هیچ یک از بدافزارهای مربوط به این بردار در لیست 10 بدافزار این ماه قرار ندارد. خانواده‌های مخربی که در این ماه بسیار مطرح بوده‌اند به صورت زیر است: Dropped: این بدافزارها از بدافزارهای موجود بر روی سیستم و یا از کیت‌های بهره‌برداری، استفاده می‌کنند. Malvertising: بدافزارهایی که برای تبلیغات مخرب استفاده می‌شوند. Multiple: بدافزارهایی که در حال حاضر دارای حداقل دو بردار خواهند بود. Malspam: ایمیل‌های ناخواسته که کاربر را ترغیب به دانلود بدافزار از سایت‌های مخرب یا باز کردن پیوست‌های مخرب ایمیل‌ها می‌کند. Network: بدافزارهایی که از پروتکل‌های قانونی شبکه یا ابزارهای آن مانند پروتکل SMB یا PowerShell از راه دور سوءاستفاده می‌کنند. لیست 10 بدافزاری که بیشترین تخریب را در ماه آوریل سال 2019 داشته‌اند: 1. Gh0st 2. Dridex 3. Kovter 4. Trickbot 5. Dridex 6. WannaCry 7. ZeuS 8. CoinMiner 9. NanoCore 10. Qakbot