کارگاه آموزشی تهدیدات امنیت سایبري در اینترنت اشیاء: آسیب‌پذیري‌ها و انجام سناریوي حملات برگزار شد.

کارگاه آموزشی تهدیدات امنیت سایبري در اینترنت اشیاء: آسیب‌پذیري‌ها و انجام سناریوي حملات برگزار شد.

مرکز آپا دانشگاه کردستان با ارائه کارگاه آموزشی «تهدیدات امنیت سایبري در اینترنت اشیاء: آسیب‌پذیري‌ها و انجام سناریوي حملات» در کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی 97 در تاریخ هفتم آذر مشارکت نمود. در بخش اول این کارگاه به بیان مباحثی از جمله معرفی اینترنت اشیاء، توپولوژی، پروتکل‌ها و تهدیدات امنیتی این حوزه پرداخته شد. همچنین در بخش دوم چند سناریوی عملی حملات در اینترنت اشیاء اجرا شد. اینترنت اشیاء شبکه‌اي از دستگاه‌ها از قبیل سنسورها و محرک‌ها در یک محیط فیزیکی است. این دستگاه‌ها از طریق یک تکنولوژي سیمی یا رادیویی به شبکه سراسري اینترنت متصل شده و براي اهداف کنترل و مانیتورینگ استفاده می‌شوند. اینترنت اشیاء دارای کاربردهای فراوانی در حمل و نقل، کنترل ترافیک، محیط‌های هوشمند، و سلامت عمومی می‌باشد. به طور ویژه، اینترنت اشیاء می‌تواند توسط شبکه‌های هوشمند الکتریکی براي اهداف کنترل، مانیتورینگ و زیرساخت اندازه‌گیريی هوشمند استفاده شود. مشابه همه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، اینترنت اشیاء نیز با چالش‌هایی از قبیل قابلیت ارتباط دستگاه‌ها باهم، مدیریت، نگهداری، سیگنالینگ، پهنای باند و مصرف توان مواجه است. یکی از مهمترین این چالش‌ها، تهدیدات سایبري و حریم خصوصی است. یک دستگاه متصل به شبکه سراسری در معرض آسیب‌پذیری و بهره‌برداری توسط کاربران مخرب است. به صورت ویژه، به دلیل محدودیت در منابع انرژی و پردازشی دستگاه‌ها، اینترنت اشیاء بطور قابل توجهی در معرض اختلال و قطع عملکرد می‌باشد.