مراحل آزمون نفوذپذیری و ارزیابی امنیتی

مراحل آزمون نفوذپذیری و ارزیابی امنیتی

مراحل کلی آزمون نفوذپذیری و ارزیابی امنیتی توسط کارشناسان مرکز آپا دانشگاه کردستان مطابق شکل تدوین شده است.