فایل‌های ضروری

عنوان دانلود
چک لیست تخصصی مرکز آپا دانشگاه کردستان
فرم گزارش امدادرسانی رخدادهای رایانه ای
فرم گزارش رخدادهای رایانه ای
فرم پروپوزال
فرم تکمیل اطلاعات شبکه‌های رایانه‌ای
فرم تکمیل اطلاعات نرم افزارهای کاربردی
فرم تکمیل اطلاعات وب‌سایت سازمان
فرم تکمیل اطلاعات اشخاص حقوقی