فایل‌های ضروری

عنوان دانلود
چک لیست تخصصی مرکز آپا دانشگاه کردستان
فرم گزارش درخواست امداد رخدادهای رایانه‌ای
فرم گزارش امداد رخدادهای رایانه‌ای
فرم پروپوزال
فرم تکمیل اطلاعات شبکه‌های رایانه‌ای
فرم تکمیل اطلاعات نرم افزارهای کاربردی
فرم تکمیل اطلاعات وب‌سایت سازمان
فرم تکمیل اطلاعات اشخاص حقوقی